Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Powrót do: Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. Kościuszki 5
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Do zakresu działania Referatu  Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
2) przygotowanie, realizacja i rozliczenie finansowe robót budowlanych realizowanych przez Gminę Tarnogród,
3) zarządzanie siecią dróg gminnych,
4) wnioskowanie w sprawach zaliczenia dróg do właściwej kategorii dróg oraz zmian ich klasyfikacji,
5) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
6) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową oraz na zajęcie pasa drogi gminnej,
7) organizowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników,
8) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej,
9) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Tarnogród,
10) współpraca z samorządami mieszkańców w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji z udziałem i partycypacją mieszkańców,
11) w zakresie działania Referatu zgłaszanie Burmistrzowi potrzeby uzyskania opinii właściwej Komisji  Rady Miejskiej,
12) nadzór nad właściwym utrzymaniem sieci : wodociągów, kanalizacji i gazowych na terenie Gminy Tarnogród,
13) organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami kombatanckimi,
14) nadzór i organizowanie zadań Gminy w zakresie zabezpieczenia i ochrony zabytków oraz współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
15) koordynacja oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycjami i remontami prowadzonymi przez Gminę Tarnogród, w tym
16) przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność Gminy Tarnogród, nie przekazanych w trwały zarząd innym jednostkom organizacyjnym oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego,
17) przeprowadzanie remontów (bez bieżącego utrzymania) budynków stanowiących własność Gminy Tarnogród, nie przekazanych w trwały zarząd innym jednostkom organizacyjnym, w tym weryfikacja kosztorysów,
18) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania i przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród,
19) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań realizowanych przez Referat,
20) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów obszarów funkcjonalnych wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego,
21) uzgadnianie projektu planu zagospodarowania przestrzennego z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz właściwymi organami,
22) prowadzenie dokumentacji planistycznej w zakresie planów miejscowych,
23) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i oceny aktualności tego planu,
24) przygotowywanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowanie terenu,
25) opiniowanie wstępnych projektów podziału działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,
26) przygotowywanie  decyzji o warunkach zabudowy,
27) przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora,
28) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
29) wydawanie wypisów z części graficznej i opisowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród,
30) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
31) współpraca z administracją rządową, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami działającymi w zakresie spraw związanych z obsługą rolnictwa,
32) w zakresie działania Referatu zgłaszanie Burmistrzowi potrzeby uzyskania opinii właściwej Komisji  Rady Miejskiej,
33) organizacja ochrony przed powodzią,
34) nadzór nad uprawą maku i konopi,
35) współpraca i reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
36) organizacja i nadzór nad utrzymaniem ładu i porządku na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tarnogród,
37) współpraca z obwodami łowieckimi,
38) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat i kar z tym związanych,
39) planowanie i gospodarka zielenią miejską,
40) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
41) podejmowanie czynności niezbędnych do ochrony środowiska,
42) dokonywanie sprzedaży, przekazanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Tarnogród,
43) czynności związane z przejmowaniem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na własność gminy,  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub użyczenie;
44) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,
45) ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy,
46) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem, a także zawieranie i rozwiązywanie umów o tym charakterze,
47) ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i innych opłat,
48) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości,
49) regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne,
50) prowadzenie postępowań z zakresu podziałów nieruchomości,
51) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości,
52) prowadzenie spraw dotyczących nazw ulic i placów, oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi,
53) prowadzenie postępowań z zakresu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego,
54) prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego Gminie,
55) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań realizowanych przez Referat,
56) prowadzenie spraw z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruntach oraz innych zadań wynikających z prawa wodnego,
57) prowadzenie spraw i opiniowanie programów z zakresu gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy Tarnogród,
58) prowadzenie  spraw  związanych  z organizacją konkursów promujących gminę w zakresie ochrony środowiska,
59) organizacja selektywnej zbiórki odpadów w ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnogród,
60) realizacja ustalonych przez Radę Miejską w Tarnogrodzie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnogród,
61) realizacja uchwał Rady w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Tarnogród,
62) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie stawek czynszowych na terenie Gminy,
63) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie lokalizacji targowisk, ich regulaminów i opłat targowych oraz nadzór nad bieżącą obsługą targowisk.
64) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
65) prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym pomoc w załatwianiu wszelkich formalności w jednostkach odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego.

Przy znakowaniu spraw Referat używa symbolu „BK”.


Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
27-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
27-12-2017