Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Finansowy
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. Kościuszki 5
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Urzędu,
2) wykonywanie budżetu, planów finansowych i organizowanie gospodarki finansowej,
3) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
4) prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim,
5) sporządzanie rozliczeń sprzedaży kwitów opłaty targowej i rezerwacji,
6) przygotowywanie faktur do przelewu oraz innych dokumentów do wypłaty.
7) prowadzenie postępowań o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektorów  finansów  publicznych i nie działających w celu osiągania zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i ich rozliczanie,
8) naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu, strażaków, obsługi oraz pracowników robót publicznych,
9) rozliczanie dotacji przekazanych od innych podmiotów,
10) rozliczanie z Urzędem Skarbowym zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń oraz innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
11) sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
12) rozliczanie z ZUS naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy,
13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
14) sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem w tym rozliczeń miesięcznych i rocznych,
15) prowadzenie i załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi:
16) przyjmowanie wniosków i prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
17) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
18) wykonywanie obowiązku płatnika podatku VAT,
19) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej gruntów stanowiących mienie komunalne oraz środków trwałych
20) wycena składników majątkowych po inwentaryzacji,
21) prowadzenie dokumentów ubezpieczeniowych mienia,
22) prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową mienia i gminy,
23) prowadzenie zadań zleconych w zakresie spraw o przyznanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
24) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
25) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w opłacaniu i umarzaniu należności podatkowych,
26) egzekucja należności gminnych z tytułu podatków i opłat lokalnych,
27) opracowywanie danych do projektów uchwał w sprawach stawek  podatków i opłat lokalnych oraz ustalania inkasa,
28) obsługa Kasy Urzędu,
29) przyjmowanie, analiza i wprowadzanie danych z deklaracji składanych przez mieszkańców gminy dot. opłaty „śmieciowej”,
30) ewidencjonowanie wpłat dokonywanych przez mieszkańców i ich analiza,
31) kontrola wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty śmieciowej,
32) egzekucja należności jako organu z tytułu opłaty śmieciowej.

Przy znakowaniu spraw Referat używa symbolu „FN”.


Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
27-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
27-12-2017