Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Powrót do: Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. św. Jana Pawła II 1
Telefon
84 6897004
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego  należy w szczególności:
1) przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
2) przyjmowanie oświadczeń w sprawach określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego,
3) załatwianie spraw związanych  z zawarciem małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
4) sporządzanie aktów urodzeń i zgonów oraz prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w Prawie o aktach stanu cywilnego,
5) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych,
6) wpisywanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą na wniosek osoby zainteresowanej i na podstawie złożonych stosownych dokumentów,
7) wydawanie zezwoleń i decyzji wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu,
8) przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
9) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego oraz ewidencji ksiąg stanu cywilnego,
10) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych akt,
11) przyjmowanie zgłoszenia urodzenia noworodka,
12) prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji w sprawach meldunkowych,
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych,
14) przesyłanie dyrektorom jednostek oświatowych  informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
15) wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
16) prowadzenie rejestru wyborców,
17) sporządzanie spisu wyborców w wyborach do Sejmu, Senatu, Euro-parlamentu, Prezydenta RP, Rady Gminy, Burmistrza oraz w celu przeprowadzenia referendum,
18) sporządzanie przez Kierownika USC protokołu z przyjęcia ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
19) Inkaso opłaty skarbowej.

Przy znakowaniu spraw referat używa symbolu „SO” i "USC".


Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
27-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
27-12-2017