Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Powrót do: Referat Finansowy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Kierownik Referatu Finansowego; Skarbnik Gminy
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. Kościuszki 5
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Skarbnik Gminy nadzoruje wykonanie budżetu Gminy oraz prowadzi gospodarkę finansową Gminy. Do jego zakresu obowiązków należy w szczególności:
1. opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy Tarnogród,
2. opracowywanie projektów budżetów i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską w Tarnogrodzie „zasadami dotyczącymi procedury uchwalania budżetu”,
3. redagowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych,
4. przygotowywanie zmian do budżetu,
5. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,
7. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
8. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznych:
- wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
- wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
- następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,
9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
10. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
11. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
12. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami oraz innymi podmiotami,
13. opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia rachunkowości, praw i obowiązków głównych księgowych budżetu, jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,
14. opiniowanie decyzji mogących wywołać skutki finansowe dla budżetu gminy,
15. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
16. ewidencja planów w budżecie (organ),
17. prowadzenie księgowości budżetowej dla organu,
18. zatwierdzanie dokumentów księgowych,
19. rozliczanie inwentaryzacji,
20. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez Referat Finansowy.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
27-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
27-12-2017