Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Powrót do: Referat Organizacyjny

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Kierownik Referatu Organizacyjnego; Sekretarz Gminy
Adres komórki
23-420 Tarnogród ul. Kościuszki 5
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :
1) opracowuje projekt Statutu Gminy Tarnogród,
2) opracowuje projekt  Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Pracy Urzędu,
3) nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
4) analizuje i opiniuje projekty porozumień dotyczących przejmowania przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej,
5) zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy,
6) organizuje współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy (sołectwa, dzielnice) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
7) organizuje pracę Urzędu i koordynuje działania podejmowane prze poszczególne jednostki organizacyjne,
8) zapewnia obsługę techniczno - biurową organów Gminy,
9) nadzoruje prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) nadzoruje rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
11) zapewnia zgodność wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
12) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
13) nadzoruje przestrzeganie terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,
14) inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
15) sporządza protokoły z przyjęcia ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
16) wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,
17) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez  Referat Organizacyjny oraz  obsługę gospodarczą Urzędu,
18) prowadzi rejestr instytucji kultury,
19) wykonuje zadania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, takie jak:
- zapewnienie, aby procesy potrzebne w organizacji były skutecznie ustanowione, wdrażane i utrzymywane,
- przygotowywanie pisemnego sprawozdania na Przegląd Systemu Zarządzania Jakością  i raportu z Przeglądu,
- przygotowywanie innych informacji w formie sprawozdań, raportów itp. przeznaczonych dla Burmistrza, dotyczących funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, w tym analiz i wniosków dotyczących jego skuteczności, propozycji zapewniających jego ciągłe doskonalenie,
- upowszechnienie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta, potrzeby orientacji na Klienta,
- planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi oraz zapewnienie dostatecznej liczby wykwalifikowanych auditorów wewnętrznych, uwzględniając przydzielone w budżecie Gminy środki finansowe,
- analizowanie wyników auditów wewnętrznych, zewnętrznych oraz podejmowanie decyzji w sprawie wdrożenia odpowiednich działań o charakterze korygującym, jeśli taka potrzeba zaistnieje,
- współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i pracownikami w zakresie SZJ,
- dbanie o zachowanie integralności SZJ w czasie jego planowania i zmian,
- koordynowanie i nadzór nad opracowywaniem dokumentacji SZJ.


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Referatu Organizacyjnego; Sekretarz Gminy
Obowiązki:

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :
1) opracowuje projekt Statutu Gminy Tarnogród,
2) opracowuje projekt  Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Pracy Urzędu,
3) nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
4) analizuje i opiniuje projekty porozumień dotyczących przejmowania przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej,
5) zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy,
6) organizuje współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy (sołectwa, dzielnice) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
7) organizuje pracę Urzędu i koordynuje działania podejmowane prze poszczególne jednostki organizacyjne,
8) zapewnia obsługę techniczno - biurową organów Gminy,
9) nadzoruje prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) nadzoruje rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
11) zapewnia zgodność wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
12) nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
13) nadzoruje przestrzeganie terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,
14) inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
15) sporządza protokoły z przyjęcia ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
16) wydaje zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,
17) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą i realizacją zadań wykonywanych przez  Referat Organizacyjny oraz  obsługę gospodarczą Urzędu,
18) prowadzi rejestr instytucji kultury,
19) wykonuje zadania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, takie jak:
- zapewnienie, aby procesy potrzebne w organizacji były skutecznie ustanowione, wdrażane i utrzymywane,
- przygotowywanie pisemnego sprawozdania na Przegląd Systemu Zarządzania Jakością  i raportu z Przeglądu,
- przygotowywanie innych informacji w formie sprawozdań, raportów itp. przeznaczonych dla Burmistrza, dotyczących funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, w tym analiz i wniosków dotyczących jego skuteczności, propozycji zapewniających jego ciągłe doskonalenie,
- upowszechnienie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta, potrzeby orientacji na Klienta,
- planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi oraz zapewnienie dostatecznej liczby wykwalifikowanych auditorów wewnętrznych, uwzględniając przydzielone w budżecie Gminy środki finansowe,
- analizowanie wyników auditów wewnętrznych, zewnętrznych oraz podejmowanie decyzji w sprawie wdrożenia odpowiednich działań o charakterze korygującym, jeśli taka potrzeba zaistnieje,
- współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i pracownikami w zakresie SZJ,
- dbanie o zachowanie integralności SZJ w czasie jego planowania i zmian,
- koordynowanie i nadzór nad opracowywaniem dokumentacji SZJ.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
28-12-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
28-12-2017