Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Powrót do: Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wieloosobowe stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
Telefon
84 6897161
Fax
84 6897731
Email

Informacje dodatkowe

Do zakresu działania Wieloosobowego stanowiska ds. Inwestycji, Zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych  należy w szczególności:
1. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
a) przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych,
b) opracowywanie procedur i instrukcji prowadzenia oraz nadzorowania inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich bądź innych środków zewnętrznych,
c) administrowanie wnioskiem złożonym o dofinansowanie z funduszy europejskich bądź innych środków zewnętrznych, na etapie ubiegania się o środki i jego realizacji,
d) przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych,
2. w zakresie zadań inwestycyjnych:
a) realizacja zadań inwestycyjnych przygotowanych przez Referat Budownictwa, ujętych w budżecie Gminy,
b) nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
c) nadzór nad przekazaniem i rozliczeniem finansowo- księgowym  realizowanych zadań,
d) współpraca przy przygotowaniu materiałów do:
- dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych,
- przygotowania wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne,
e) współpraca w przygotowaniu danych do rozliczenia środków zewnętrznych i sprawozdań;
3. w zakresie procedur przetargowych:
a) kompleksowe przygotowywanie i prowadzanie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, organizacja i  uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań),
b) monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych (monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa arbitrażowego i sądowego w zakresie zamówień publicznych),
c) realizacja zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzne przepisy,
d) przygotowywanie projektów umów i przekazywanie po ich podpisaniu komórkom organizacyjnym,
e) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
f) sporządzanie planu zamówień publicznych.
4. w zakresie promocji i rozwoju Gminy:
a) gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie ich zainteresowanym podmiotom,
b) przygotowywanie folderów oraz innych opracowań i wydawnictw dotyczących Gminy,
c) współpraca z urzędami, fundacjami , instytucjami i mediami w zakresie promocji Gminy,
d) przygotowywanie i opracowywanie materiałów związanych z tworzeniem strategii rozwoju Gminy i wdrażaniem wieloletniego planu gospodarczego,
e) prowadzenie zadań związanych z kontaktami i współpracą z organami, stowarzyszeniami branżowymi, związkami samorządowymi oraz partnerami zagranicznymi,
f) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
Przy znakowaniu spraw stanowisko wieloosobowe używa symbolu „RI”.”


Pracownicy

Brak przypisanych pracowników
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowy Henryk
Data wytworzenia informacji:
25-10-2019
Osoba wprowadzająca informację:
Borowy Henryk
Dodano do BIP dnia:
25-10-2019