Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Eugeniusz Stróż Stanowisko:Burmistrz Tarnogrodu
Telefon: tel. 84 6897064 tel. 84 6897161 fax. 84 6897731
Godziny przyjęć:

Pok. nr 8

Każdy wtorek w godz. od 7.30 do 15.30.


Obowiązki:

1)Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy. 2)Reprezentowanie Gminy na zewnątrz. 3)Przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał. 4)Organizowanie wykonania uchwał Rady. 5)Ogłaszanie uchwał Rady. 6)Wykonywanie budżetu Gminy i przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu. 7)Przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał. 8)Wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń w przypadku niecierpiącym zwłoki. 9)Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy. 10)Podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miejskiej. 11)Powoływanie i odwoływanie Zastępcy Burmistrza. 12)Przedkładanie Radzie Miejskiej wniosku o powołanie lub odwołanie Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy. 13)Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 14)Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych już porozumień. 15)Załatwianie wniosków i interpelacji posłów, senatorów oraz radnych. 16)Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 17)Ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników urzędu. 18)Dokonywanie mianowania pracowników na stanowiska kierownicze określone statutem gminy. 19)Dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w aktach osobowych. 20)Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu. 21)Ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania. 22)Przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty ich podjęcia. 23)Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. 24)Sporządzanie protokółów upoważnień przyjęcia ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy. 25)Udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Burmistrza. 26)Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w ramach porozumień. 27)Pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej. 28)Pełnienie funkcji szefa zarządzania kryzysowego. 29)Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami ustaw i uchwałami Rady Miejskiej.

64 1
Tomasz Rogala Stanowisko:Zastępca Burmistrza
Godziny przyjęć:

Pok. nr 8


64 2
Paweł Dec Stanowisko:Burmistrz Tarnogrodu
Telefon:84 6897161
Email:
792 3