Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Tarnogrodzie (ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, tel: 84 6897161, fax: 84 6897731, email: um@tarnogrod.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Tarnogrodzie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2002-11-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-22.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Borowy, e-mail: hb@tarnogrod.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 6897161. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród

W lewym skrzydle budynku znajduje się  wejście do Urzędu Miejskiego. Do głównego wejścia prowadzą schody. Wejście oznaczone jest tablicą informacyjną jednostki ( Urząd Miejski w Tarnogrodzie, Burmistrz Tarnogrodu, Rada Miejska w Tarnogrodzie). Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obok budynku znajduje się parking dla interesantów z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na poziomie parteru, gdzie realizowana jest obsługa interesantów. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne dostępne dla interesantów. W budynku brak jest windy oraz drzwi automatycznie otwieranych. Komunikacja pionowa w budynku realizowana jest wyłącznie klatką schodową. W budynku  na piętrze zlokalizowane są toalety, jednak nieprzystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze znajduje się Centrum Obsługi Interesanta i Centrum Usług Wspólnych a Sekretariat na  piętrze.

W prawym skrzydle  budynku zlokalizowane jest wejście do Urzędu Stanu Cywilnego. Do wejścia prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W  budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Brak windy. W przypadku konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej pracownik obsługuje na parterze w dostępnym pokoju. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

10. Informacje dodatkowe

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.